افتتاحیه مرکز فناوری کشاورزی هوشمند اگدرون (با حضور جناب آقای دکتر سرمست استاندار محترم استان قم)

ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp

نشست صمیمی استاندار با نخبگان جوان (با حضور شتاب دهنده تخصصی آراد)

ppp
ppp
ppp
ppp
ppp

افتتاحیه شتاب دهنده تخصصی آراد (با حضور رئیس بنیاد علمی نخبگان استان قم)

ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp