تیم مدیریتی و اجرایی شتاب دهنده (ترکیبی از جوانان خلاق و مدیران با تجربه)

team-member

مجید هدایت جو

مدیر عامل

team-member

محمدرضا کهندانی

رئیس هیات مدیره

team-member

مجتبی ارباب

نائب رئیس هیات مدیره

team-member

مصطفی بالار

مدیرمالی و اداری

team-member

محمدعلی خداقلیزاده

انفورماتیک

team-member

امیرحسین آقامحمد

معاون آموزش

team-member

محمدحسین کهندانی

کارشناس آموزش

team-member

امیر صلحی

تولید محتوا

“وحدت قدرت است ...
زمانی که کار گروهی و همکاری وجود دارد، چیزهای شگفت انگیز می تواند به دست آید.”